SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM SANITARNE SEČE BOLESNIH STABALA GLEDIČIJE U PARK ŠUMI PEĆINA

AKTUELNOSTI I DOGAĐAJI

Saopštenje za javnost prenosimo u celosti:

Odlukom Skupštine grada Valjeva broj:463-107/2016-08 „Agrorazvoju-valjevske doline“ d.o.o.dato je na gazdovanje šume i šumsko zemljište odnosno sve katastarske parcele u kojima je grad Valjevo upisan kao nosilac prava korišćenja.

 

Na osnovu Rešenja Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede broj: 322-07-00875/2021-10 data je saglasnost na Sanacioni plan oštećenih šuma usled fitopatoloških oboljenja i entomoloških oštećenja iz 2021. godine u KO
Valjevo, katastarske parcele broj: 7784, 7787, 7788/1, 7790, 7792, 7793 i 7794 za period od 2021 do 2026. godine. U sklopu Sanacionog plana je i Elaborat o vizuelnoj proceni zdravstvenog stanja stabala u park šumi Pećina sa predlogom
mera sanacije.
Površina park šuma „Pećina“ je oko 20,8 ha sa preko 10.000 stabala od čega je Elaboratom predviđeno za uklanjanje 475 bolesnih stabala što čini nešto više od 4%. Iz navedenog se jasno vidi da tvrdnje o uništavanju parka jesu zlonamerne i imaju za cilj da uznemire građane Valjeva. Samim uklanjanjem bolesnih stabala mi brinemo o preostalim zdravim stablima kako se ne bi zarazne bolesti i štetni insekti širili.

U skladu sa odredbama Zakona o šumama o dodeli doznačnog žiga redni broj DŠS 1089 za obeležavanja stabala za seču, Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede je donelo Rešenje o dodeli žiga broj:322-01-776/2021-10 od dana 10.05.2022. godine na ime Đorđe Čolić (broj licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama 937) zaposlenom u „Agrorazvoj-valjevske doline“d.o.o. iz Valjeva čiji je osnivač Grad Valjevo.

Ovim je „Agrorazvoj-valjevske doline“ d.o.o. ispunio sve uslove da sprovode sanitarnu seču u park šumi Pećina. Hitna mera koja je naglašena u Elaboratu jeste uklanjanje celokupnog drvoreda gledičije čiji korenov sistem je zaražen.
Primetne su u pridanku stabla karpofore parazitne gljive Laetiporus sulphureus,uzročnika mrke prizmatične truleži i truležnice korenovog sistema sa vidljivim insekatskim oštećenjima.
Na osnovu doznake stabala gledičije koju je uradio dip.inž.šumarstva Đorđe Čolić i obaveštenja nadležne šumarske inspekcije, ista je izvršila nadzor u park šumi
Pećina 31.10.2022. godine, tada je i potvrdila doznaku stabala pri čemu je sačinila službenu belešku 909-270-322-141/2022-10. Konstatovano je loše zdravstveno stanje stabala gledičije kao i neophodno preduzimanje mera koje su
navedene u sanacionom planu.

 

Posle izlaska šumarske inspekcije 31.10.2022. godine. gde se potvrđuje doznačna masa sa jasno vidljivim doznačnim žigom, pristupilo se raspisivanju Javnog poziva za uslugu obaranja i seče bolesnih stabala gledičije. Poziv je objavljen na sajtu Agrorazvoja.

Nakon izvršenog obaranja i seče bolesnih stabala gledičije koja su evidentirana u izvođačkom projektu i doznačnoj knjizi, raspisan je javni poziv za podnošenje ponuda za prodaju drvnog otpada. Najbolju ponudu za otkup drvne mase dostavila je firma Biohit d.o.o. iz Osečine koja se bavi proizvodnjom sečke i peleta.
U toku su pripremne radnje da se omogući pristup potrebnoj mehanizaciji koja će obaviti mlevenje drvne mase.

 

Posebno napominjemo da je „Agrorazvoj-valjevske doline“ d.o.o. primilo je obaveštenje od JP“Putevi Srbije“ od 28.02.2022.godine, broj: 344-49/2022-03 u kome se ističe opasnost po bezbednost učesnika u saobraćaju, gde se navode stabla koja su se nadvila nad državnim putevima IB-27 Loznica-Valjevo-Lajkovac (park Pećina) i državnom putu IIA-170, Valjevo-Bajina Bašta (park Vidrak). Ovo obaveštenje potpisuje glavni nadzorni organ Nebojša Sibinović, dipl.građ.inž.

 

 

Ovde se može videti koje vrste bolesti su prouzrokovači truleži korena stabala gledičije kao i zaključak koji sadrži predlog mera sanacije.

 

 

PODELITE